Jak działamy? - Współpraca w klastrze

Regionalne Centrum Współpracy Przemysłu Spożywczego będzie działać w oparciu o ustawę "Prawo o stowarzyszeniach", jako stowarzyszenie (nieprowadzące działalności gospodarczej) z wpisem w Krajowym Rejestrze Sadowym.

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków, stowarzyszenie posiada zarząd i komisję rewizyjną, jako organ kontroli wewnętrznej. Stowarzyszenie działa na podstawie zapisów statutu, a wpływy ze składek członkowskich przeznaczane są na pokrycie kosztów wynikających z działalności statutowej.

Klaster_schemat_org 

Organem reprezentującym stowarzyszenie i podejmującym zobowiązania finansowe w jego imieniu, jest zarząd stowarzyszenia. Sprawy organizacyjno - administracyjne oraz związane z marketingiem, pozyskiwaniem wsparcia zewnętrznego, wymianą ofert handlowych itp. powierza się ‘managerowi’ klastra (zwanemu także ‘animatorem’).

Klaster_relacje_wewn