Centrum Kompetencji

W Unii Europejskiej Naukowo-Badawcze Centra Kompetencji dotyczą współpracy w wąskich dziedzinach i są tworzone jako niezależne podmioty w oparciu o porozumienia pomiędzy czołowymi instytucjami sektora badawczo – rozwojowego i przedsiębiorstwami. Są one silnymi ośrodkami o charakterze wielodyscyplinarnym w fazie badań przedkonkurencyjnych oraz w obszarze edukacji i kształcenia ustawicznego dla zawodów wysoko-wyspecjalizowanych. Angażują w swoją działalność od 20 do 100 pracowników naukowych. Dzięki połączeniu unikatowej infrastruktury, wieloletniego doświadczenia w zakresie naukowym i praktycznym oraz umiejętności do wytwarzania i wdrożenia najnowszych rozwiązań w skali światowej, centra te dążą do pozycji lidera w określonej niszy technologicznej.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego będzie koordynatorem kilku branżowych centrów kompetencji (działających m.in. w branżach: chemicznej, drzewno-meblarskiej, spożywczej, IT oraz budowlanej), które stanowią interdyscyplinarne platformy naukowo-badawcze, skupiające się na rozwoju nowych rozwiązań wspólnie i dla przedsiębiorstw działających w woj. zachodniopomorskim, wspierając je tym samym w osiągnięciu i utrwaleniu konkurencyjnej pozycji na arenie krajowej i międzynarodowej.

Dzięki połączeniu sił czołowych zespołów badawczych i ekspertów ze sfery nauki i gospodarki wokół kluczowych kompetencji w wąskich obszarach, centra te będą w ramach swojej dziedziny właściwym partnerem dla przedsiębiorstw oferujący im rozwiązania na poziomie najlepszych dostępnych technik. Docelowo branżowe centra kompetencji działać będą w oparciu o programy strategiczne przygotowane i zarazem współfinansowane przez członków klastrów działających w woj. zachodniopomorskim. Dzięki temu przedsiębiorstwa zyskają na czasie, będą miały szybszy dostęp do rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb i będą potrafiły bardziej efektywnie przekładać wiedzę na wartości rynkowe. W oparciu o elastyczne formy współpracy w różnych konfiguracjach, procesy od generowania pomysłów, poprzez przygotowanie prac badawczych, ich realizację a następnie testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań, w przyszłość będą mogły przebiegać bardziej sprawnie.

Budowa BCK na silnych fundamentach

Zdolność   

Centrum kompetencji musi gromadzić wokół siebie takie zasoby, które zapewnią centrum pozycję lidera w swojej dziedzinie. Oznacza to, że należy na początku dokonać krytycznej oceny własnego potencjału
w stosunku do stanu techniki oraz sytuacji na rynku.

Centrum musi być zdolne do szybkiego zaadaptowania się do nowych wydarzeń na rynku. Musi zatem dysponować odpowiednimi umiejętnościami śledzenia wydarzeń na rynku, interpretacji sygnałów oraz przygotowania strategii postępowania.

Zdolność do mobilizacji podmiotów współpracujących z centrum, zapewnienie ich konsekwentnego zaangażowania się w wieloletnie programy badawcze oraz ich gotowość do współfinansowania określonych inicjatyw stanowić będzie istotny czynniki sukcesu.
 
Akceptacja przez otoczenie   

Centrum kompetencji nie może działać w oderwaniu od jego otoczenia. To dzięki ścisłej współpracy z otoczeniem jesteśmy w stanie dostrzegać nowe możliwości, kreować nowe rozwiązania i wdrażać je na rynek. Model współpracy w oparciu o budowę konsensu pozwoli na zapewnienie trwałości inicjatywy. Konsorcja międzyuczelniane, partnerstwa z podmiotami na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zaangażowanie w radach naukowo-przemysłowych lub komitetach sterujących wybitnych ekspertów będących przedstawicielami kluczowych graczy, będzie świadczyć o gotowości otoczenia do wspierania centrum w realizacji jego założeń strategicznych.

Wiarygodność 
  

W dość krótkim okresie czasu centrum powinno stać się wiarygodnym partnerem dla podmiotów z nim współpracujących. Zanim podmioty te obdarują centrum swoim zaufaniem, centrum musi udowodnić, że potrafi antycypować nowe sytuacje, wykorzystywać pojawiające się w otoczeniu szanse, potrafić przekładać je na tworzenie odpowiednich rozwiązań oraz wykazywać możliwości ich wdrożenia. Innymi słowy, centrum musi być postrzegane jako instytucja, która ma dostęp do: aparatury, ekspertów, wyników badań, publikacji, własności intelektualnej itp.  Ponadto centrum powinno w swoich działaniach uwzględnić wiedzę teoretyczną i praktyczną – przy czym konieczne jest tworzenie zespołów z udziałem ekspertów naukowych i praktyków z sektora gospodarczego.
   
Trwałość   

Centrum kompetencji musi dysponować silną podstawą do zapewnienia trwałości, przede wszystkim w zakresie dostępu do finansowania, wybitnych ekspertów, własności intelektualnej oraz wiedzy. W przypadku, gdy centrum kompetencji jest nowym zjawiskiem w swoim otoczeniu, o trwałości świadczy sposób jaki centrum i jego działalności są kompatybilne z ogólną strategią rozwoju organizacji, w której strukturze centrum zostało utworzone. W przypadku gdy centrum powstało w strukturach organizacyjnych uczelni wyższej, rektor powinien przekazać klarowny komunikat o zgodność celów centrum z celami i wizją rozwoju danej uczelni wyższej.
   
Przewidywalność w działaniach   

Centrum kompetencji musi wykazać na zewnątrz, że działa zgodnie ze standardami międzynarodowymi oraz w oparciu o wiedzę zgodną z aktualnym stanem techniki. Laboratoria zaangażowane i działające w strukturze centrum powinny być laboratoriami akredytowanymi, które mogą swobodnie współpracować z podmiotami gospodarczymi. Działalność centrum w oparciu o uznane w danym środowisku certyfikaty i akredytacje zwiększy jego wiarygodność a zarazem przewidywalność, co z kolei wpłynie pozytywnie na decyzje podmiotów zewnętrznych do angażowania się finansowo w wieloletnie programy strategiczne.
   
Konkurencyjna oferta
   

Centrum kompetencji działa, tak jak inne ośrodki w sektorze badawczo-rozwojowym, w otoczeniu, w którym klient decyduje o tym, co stanowi o atrakcyjności danej oferty. Konkurencyjna oferta nie koniecznie musi znaczyć najtańsza oferta. W tym przypadku liczą się przede wszystkim umiejętność generowania rozwiązań zgodnie z najlepszą, aktualnie dostępną wiedzą, sprawność, trafność w określaniu drogi do osiągnięcia właściwych wyników badań, szybkość i transparentność.
Centrum kompetencji musi sobie dobierać odpowiednich partnerów w sektorze badawczo-rozwojowym i gospodarczym, z którymi będzie mogło osiągnąć unikatową pozycję na rynku międzynarodowym.
   
Public Relations (Komunikacja z otoczeniem)   

Centrum kompetencji musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami w zakresie komunikacji z otoczeniem. To jasno określone komunikaty skierowane do poszczególnych grup docelowych sprawią, iż centrum będzie tak a nie inaczej odebrane i ocenione przez otoczenie.
Budowanie marki centrum będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy jego działania i osiągnięcia będą w odpowiednim momencie, za pomocą odpowiednich treści przekazywane do odpowiedniej grupy odbiorców.


Polecamy
Kontakt

tel./fax. 091 449 43 64