Aktualności

Razem w kierunku rozwoju - wnioski po spotkaniu warsztatowym branży spozywczej

"Integracja branży spożywczej województwa zachodniopomorskiego" - pod takim hasłem, w dniu 5.11.2009 Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zorganizowało w Szczecinie spotkanie warsztatowe w ramach projektu „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy”.
         warsztaty__spoz           

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele świata nauki reprezentujący Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT (prof.  Waldemar Dąbrowski, dr Sławomir Lisiecki, dr inż. Krzysztof Kryża), przedstawiciele przemysłu z  przedsiębiorstw działających w regionie (m.in. Netto Sp. z o.o., Asprod Sp. z o.o., ZPC NORD Sp. z o.o., LODIMEX), a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i Północnej Izby Gospodarczej.
Spotkanie miało charakter warsztatowy. Pomiędzy kolejnymi punktami programu prowadzono dyskusje mające na celu dokonanie analizy potrzeb przedsiębiorstw na potencjalne usługi dotyczące zarówno współpracy klastrowej, jak i oczekiwań przedsiębiorców na usługi świadczone przez przedstawicieli ‘świat nauki’.

W obrębie współpracy z innymi przedsiębiorcami wskazywano m.in. potrzeby:

- stowarzyszania producentów,
- poszukiwania nowych odbiorców / klientów,
- doszkalania zgodnie z wymogami rozwoju gospodarki,
- prezentowania firm na targach i wystawach,
- grupowania zamówień np. na materiały promocyjne,
- kredytowania/finansowania działań i inwestycji,
- typowania kierunków badań naukowych,
- budowania marki poprzez działania zespołowe sektora,
- dostępu do serwisu maszyn i urządzeń,
- wynajmu sprzętu związanego z transportem wewn/magazynowaniem,
- wymiany informacji w zakresie nowoczesnych rozwiązań w procesach technologicznych,
- tworzenia „platform logistycznych”,
- wsparcia w zakresie przepisów prawa.

Podczas dyskusji wniesiono, iż należałoby położyć nacisk na rozwój społeczny, aby poprzez integrację i warsztaty dla przedsiębiorców budować świadomość społeczną i wzmacniać pozycję konsolidacji regionalnej. Faktem jest pojęcie ‘ograniczonego zaufania’ małych przedsiębiorców wobec dużych kooperantów, którzy w ramach klastra, z racji swoich wpływów, dyktowaliby zasady współpracy i kierunek działań. Sukcesu działań klastrowych, przedsiębiorcy upatrują w zachowaniach całego społeczeństwa, stąd wskazują silną potrzebę budowania marki regionalnej i patriotyzmu lokalnego konsumentów.

W obrębie współpracy ze ‘światem nauki’, przedsiębiorstwa poszukują konkretnych rozwiązań i pomocy skierowanej na rozwiązywanie ich indywidualnych problemów. Wykazano duże zainteresowanie ofertą usług świadczonych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, jednak wypunktowano słabe strony naukowego podejścia w relacjach biznesowych.

Wyraźnie wykazano, iż warunkiem koniecznym dla inicjatywy klastrowej jest zacieśnienie współpracy pomiędzy „światem nauki”, a przemysłem, gdyż w odczuciu obu stron istnieje silna hermetyczność i niedostępność. Uczelnia nie jest gotowa, aby świadczyć usługi, na jakie jest zapotrzebowanie z rynku, gdyż naukowcy pochłonięci są realizacją zadań bieżących związanych z pracą dydaktyczną i badaniami prowadzonymi w ramach grantów ministerialnych. Z drugiej jednak strony, zasoby sprzętowe i osobowe, jakimi dysponuje Uczelnia nie są w pełni wykorzystywane, gdyż prowadzone badania niejednokrotnie nie mają charakteru praktycznego i stanowią jedynie podstawę do rozwoju czysto naukowego. O ile możliwe jest wspomaganie przemysłu w zakresie doraźnej pomocy związanej z rozwiązywaniem problemów w zakresie technologii, czy badań próbek, nie jest możliwe prowadzenie stałych działań o takim charakterze, czego powodów należy upatrywać się również w mocnym zaangażowaniu „świata nauki” w realizację ministerialnych wytycznych programowych.

Podczas spotkania próbowano także określić najistotniejsze cele działania klastra i misję, jaka przyświecałaby jego działaniom. Okazuje się, że ilu mówców, tyle pomysłów - jednak można wśród nich wyłonić te, które łączą z satysfakcją stanowiska wielu zainteresowanych. I poza najbardziej oczywistymi zagadnieniami, które prowadzą do wzmocnienia znaczenia zachodniopomorskiego sektora spożywczego w kraju, niezwykle budujące jest, iż myślimy także o misji społecznej, np. w postaci promowania zdrowych nawyków żywieniowych.

       Jednoznacznym wnioskiem wynikającym z kilkugodzinnej dyskusji jest potrzeba wprowadzania zmian - zmian w świadomości przedsiębiorców, podejściu biznesowym naukowców  zachowaniach konsumentów. Nikt nie neguje potrzeby konsolidacji i wspólnego podejmowania inicjatyw, które w perspektywie lat mogą mieć jedynie pozytywny wpływ na rozwój regionu i pozycję zaangażowanych przedsiębiorców na rynku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi materiałami:

Klaster spożywczy - KONCEPCJA
Współpraca a międzynarodowy transfer technologii